Dịch vụ quyết toán thuế là gì?

Dịch vụ quyết toán thuế

Bạn hiểu thế nào là công việc quyết toán thuế? Việc quyết toán thuế có khó khăn phức tạp và ảnh hưởng gì tới tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn. Liệu bộ phận kế toán bên công ty bạn có đủ nhân lực và kinh nghiệm để khai báo quyết toán thuế cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Để giải đáp những vấn để trên, tại TDV Law chúng tôi cung cấp Dịch vụ làm quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí.

Những quy định về chính sách thuế, kế toán rất phức tạp và nó thường xuyên thay đổi. Nếu không có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng nắm bắt thông tin về những thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp bạn rất có thể vi phạm quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai phạm đó. Thực tế, đã không ít doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử pháp và bị truy thu thuế do không nắm bắt kịp thời các quy định của luật thuế đề ra.

Các dịch vụ quyết toán thuế tại TDV Law

TDV Law – đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Chúng tôi có kinh nghiệm quyết toán thuế công ty dịch vụ, công ty bán sản phẩm, ….

Những dịch vụ quyết toán thuế chúng tôi cung cấp bao gồm: dịch vụ quyết toán thuế năm, dịch vụ quyết toán thuế tncn hà nội, và một số dịch vụ quyết toán thuế khác.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Định nghĩa

Quyết toán thuế là công việc mà một doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm); còn đối với những doanh nghiệp lớn thì có thể một năm quyết toán thuế một lần.

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế sau khi có quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế. Thông thường,cơ quan thuế thường hẹn doanh nghiệp sau 2 tuần để chuẩn bị.

Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quyết toán thuế năm tại TDV Law
Phân loại, kiểm tra chứng từ trước khi quyết toán thuế

– Phân loại và kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán (CTKT)

– Nhận chứng từ của DN về để thực hiện công việc.

– Loại chứng từ (CT) hợp lý, hợp lệ theo quy định để tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

– Lập các CTKT theo quy định của BTC

– Lập các CT Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ CT gốc.

– Lập các CT ngân hàng liên quan và các phiếu kế toán khác.

– Lập văn bản, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của CT gốc.

– Lưu giữ bộ CT hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

Thiết lập hệ thống sổ sách

 

Dịch vụ quyết toán thuế

– Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

– Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

– Lập sổ Nhật ký chung.

– In bộ sổ sách chứng từ gồm:

– Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán.

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Cân đối lãi, lỗ, phân tích rủi ro

– Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.

– Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ

– Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.

– Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.

– Lập báo cáo tài chính năm.

– Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Dịch vụ quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân 

Dịch vụ quyết toán thuế

Định nghĩa

Mỗi doanh nghiệp đều có một khoản chi phí chi trả không nhỏ cho nhân viên. Vì vậy, để thuận lợi cho việc thu thuế thu nhập cá nhân, pháp luật quy định chủ thể chi trả sẽ có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN bên cạnh các nghĩa vụ phải quyết toán các khoản thuế khác.

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế:

-Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

-Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định pháp luật về thuế.

Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cá nhân tại TDV Law

Dịch vụ quyết toán thuế

TDV Law – Đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế trọn gói, chúng tôi có nhiệm vụ:

– Tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng nắm bắt được các quy định pháp luật thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng

– Tư vấn cho khách hàng các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Thực hiện dịch vụ làm quyết toán thuế tncn theo đúng như hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế đã ký kết với khách hàng trước đó.

– Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu

Mẫu hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế   

Dưới đây là mẫu hợp đồng quyết toán thuế để bạn đọc tham khảo                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

 HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số :       / -201/HĐTV-KT

 •  Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày 14-06-2005.
 •  Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.

          Hôm nay, ngày   tháng  năm 201,  Chúng tôi gồm :

              BÊN A :  

              Địa chỉ             : ………………………………………………………………………………………………………

              Điện thoại       : ……………………………………………………………………………………………………….

              Mã số thuế     : …………………………………….. Email: ………………………………………………………

              Đại diện          : ………………………………………………… Chức vụ :………………………………………

             BÊN B :

             Địa chỉ             : ………………………………………………………………………………………………………..

             Điện thoại       : …………………………………………………………………………………………………………

             Mã số thuế      : ………………………………………………… E – mail : ………………………………………

             Đại diện          : ………………………………………………… Chức vụ : ………………………………………

            Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

         ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

         Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao                   gồm các công việc sau:

         1- Kê khai hàng tháng:           

           –  Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

           –  Hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

           –  Lập và gởi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý theo qui định.

           –  Hướng dẫn lập, hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc của đơn                    vị.

           –  Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

           –  Hỗ trợ đơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

           –  Nộp các loại thuế nếu có.

           –  Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

           –  Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.

          2-  Quyết  toán  năm

           –   Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.

           –   Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.

           –   Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

        Công việc ở điều 1 không bao gồm việc đăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế, giải thể doanh nghiệp (nếu              có) và mọi công việc phát sinh ngoài Thành phố.

         ĐIỀU 2:   PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

        1- Chi phí dịch vụ:

          –   Phí trọn gói (hoặc khai thuế GTGT) hàng tháng là :…. đ/tháng (Nếu không phát sinh hoá đơn GTGT)

            * Từ 1 đến 5 hoá đơn:

          –  Phí làm quyết toán cuối năm là ……………… đ/tháng

          –  Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) bằng 60% phí dịch vụ hàng tháng.

       * Toàn bộ phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 của năm mới hoặc khi               công việc kinh doanh của bên A có thay đổi so với lúc ký hợp đồng.

        2- Phương thức thanh toán

          –   Phí dịch vụ hàng tháng thanh toán khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A . Riêng phí tháng đầu                  tiên sẽ thanh toán ngay khi ký hợp đồng.

          –   Phí làm quyết toán cuối năm thu chung với phí tháng 12

          –   Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) sẽ được thanh toán ngay khi bên B nhận hồ sơ chứng từ.

         ĐIỀU 3:   PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN  VÀ THỜI  HẠN HỢP ĐỒNG

 • Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng bên B.
 • Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 10 tháng sau bên B sẽ thông báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và hẹn ngày đến lấy .
 • Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ giao báo cáo cho bên A kiểm tra, ký tên, sau đó đến nhận lại và đem nộp đến nơi qui định.
 • Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ chứng từ theo thoả thuận tại Điều 1trả lại cho bên A lưu giữ, bảo quản.
 • Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của cơ quan thuế bên A chuyển ngay cho bên B để bên B cử người xử lý.
 • Trừ trường hợp đặc biệt mọi tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa bên B với bên A được thực hiện qua điện thoại.
 • Hợp đồng này có thời hạn cho đến khi hai bên đồng ý chấm dứt .

         ĐIỀU 4:  TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

        Trách nhiệm của bên A :

 • Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
 • Chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế  và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).
 • Thông báo cho bên B biết trước 01 tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như : Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp cũng như mọi vấn đề  liên quan đến hoạt động  kinh doanh của đơn vị mình.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …do bên B in ra và gởi cho bên A.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định
 • Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.
 • Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho bên B.
 • Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc

        Trách nhiệm của bên B :

 • Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui định các nội dung trong điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi chấm dứt.
 • Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi  liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.
 • Hàng tháng phải thông cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian gởi báo cáo thuế cho bên A.
 • Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.
 • Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện và bồi thường  những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.
 • Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.  
 • Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót do chính bên B làm và là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan .
 • Ngưng ngay hợp đồng hoặc không bàn giao sổ sách chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2 mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho bên B.

         ĐIỀU 5:    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng.
 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu không giải quyết được bất đồng  thì sẽ đưa ra Tòa án theo thẩm quyền.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau .

                              Đại diện bên A                                                         Đại diện bên B                           

                                GIÁM ĐỐC                                                             GIÁM ĐỐC

Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế tại TDV Law

Khi lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hà nội tại TDV Law, Quý khách hàng an tâm về báo cáo quyết toán thuế của Công ty đúng quy định của pháp luật, số liệu đảm bảo.

Quý khách hàng sẽ không còn phải lo lắng đến mảng quyết toán của công ty vì TDV Law sẽ thay mặt Doanh nghiệp xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế tại TDV Law giúp Quý khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí. Khi làm việc với chúng tôi, Quý khách hàng chỉ việc đặt bút ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo kế toán, thuế do chúng tôi đã soạn thảo sẵn.

TDV Law với đội ngũ là các chuyên gia thạc sỹ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán.

Chúng tôi cam kết mang lại cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ cao nhất, chi phí dịch vụ rẻ nhất. Đảm bảo lợi ích lới lớn cho doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế.

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết